Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB „Yvas”, juridinio asmens kodas 144673572, adresas Gaisrininkų g. 3B, Šiauliai (toliau – Bendrovė), šia Privatumo politika Jus informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. informuoja kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškina, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

UAB „Yvas” vykdomas asmens duomenų tvarkymas

 

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

 1. vykdant suaugusiųjų mokymą ir atestavimą, teikiant įdarbinimo paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti Bendrovės interesantų, klientų ir įmonės darbuotojų duomenų bazes;
 2. asmens duomenų tvarkymas Bendrovės interesanto, kliento ar darbuotojo sutikimu;
 3. dėl UAB „Yvas” teisėtų interesų, kai interesanto, kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;
 4. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB „Yvas” darbuotojų duomenis;
 5. prašymų/skundų nagrinėjimui.

 

UAB „Yvas” renkami duomenys

 

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 1. Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 2. Kontaktinius duomenis: adresą (gyvenamąją vietą), el. pašto adresą, telefono numerį;
 3. Duomenys, reikalingi sutarties sudarymui ar jos vykdymui: šeimos sudėtis, vaikų gimimo liudijimų kopijos, socialinio draudimo pažymėjimų kopijos, paso/asmens tapatybės kortelės kopijos, banko sąskaitos numeriai, informacija apie išsilavinimą, sveikatą ar kita būtina informacija, išskyrus informaciją apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas bei kitus specialių kategorijų asmens duomenis (Reglamento 9 str.);
 4. Duomenys surinkami panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 5. Jūsų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti Bendrovės įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai Jūs ar kitas duomenų subjektas lankosi Bendrovėje ir patenkate į vaizdo stebėjimo lauką;
 6. Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Pagrindas asmens duomenų rinkimui

 

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Bendrovė asmens duomenis renka siekdama įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Taip pat Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant teisines prievoles (įgyvendinti norminių aktų reikalavimus, taip pat pateikti atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais. Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/ar Bendrovės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate Jūs ir (ar) numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius santykius su Bendrove, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

Asmens duomenų teikimas

 

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis. Bendrovės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Bendrovė taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

Jūsų teisės

 

Kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (sustabdyti) asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. yra prašoma ištaisyti asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu perkelti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo ar sutarties/įstatymo vykdymo pagrindu – turite teisę prašyti Bendrovei pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę ir pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

Bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus.

 

Slapukai

 

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Yvas” svetainėje www.yvas.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

Privatumo politikos pakeitimai

 

Tam tikrais laiko intervalais Bendrovė peržiūri Privatumo politiką. Jei Bendrovė atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo internetiniame tinklalapyje www.yvas.lt

 

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo galite kreiptis:

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@yvas.lt;

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą paštu/tiesiogiai – adresu Gaisrininkų g. 3B, Šiauliai.

teikiant prašymą žodžiu – telefonu +37068737501.

Nepavykus sprendimo rasti kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Mus rasite:

Gaisrininkų g. 3B,

LT-76295 Šiauliuose

Darbo laikas:

I - IV 8.00—17.00

V 8.00—16.00

VI, VII Nedirbame

Informacija:

tel./faks. (8 41) 43 74 53,

mob.: 8 607 48 065, 8 687 37 501

el. p. info@yvas.lt